Toelichting interventie calculator

 • 1. Over de interventie calculator

  Een van de belangrijkste doelstellingen van de overheid is om te zorgen voor re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd makkelijk. Want het gaat vaak om mensen met multi-problematiek: mensen die een probleem hebben op meerdere leefgebieden. Zoals bijvoorbeeld: een probleem met het vinden van werk, met gezondheid, met onderwijs én met wonen. We onderscheiden vijf doelgroepen met multi-problemen:  jeugd, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, alleenstaande ouders en langdurig werkelozen. Deze doelgroepen ondervinden vaak problemen waardoor zij een grote maar geen onmogelijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

   

  Ter bevordering van de re-integratie van deze doelgroepen zijn interventies mogelijk. Zoals het bieden van een opleiding of een leer-werktraject. Maar voor ‘multi-problem cliënten’ zijn interventies nodig op meer terreinen: zoals zorg, huisvesting of maatschappelijke begeleiding. Deze interventies leiden vaak tot resultaat voor meerdere categorieën binnen deze leefgebieden, voor verschillende profiterende organisaties. Zo kan een gezamenlijke aanpak om alleenstaande ouders aan een baan te helpen, leiden tot een vermindering van de categorie uitkeringen voor gemeenten én tot een afname van zorgkosten voor verzekeraars.

   

  Om u inzicht te geven in het resultaat van zo'n gezamenlijke aanpak aan interventies, is de interventie calculator ontwikkeld. Het doel van deze tool is om te helpen bij het maken van gezamenlijke beslissingen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug te geleiden naar werk en de maatschappij. De interventie calculator geeft inzicht om dat efficiënt en effectief te doen.

   

  Voor wie is de interventie calculator gemaakt?

  De interventie calculator is gemaakt voor professionals die zich bezig houden met de reïntegratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals :

  • De gemeentes
  • Het rijk
  • (Zorg) verzekeraars
  • Onderwijs
  • Woningbouwverenigingen
  • Energiebedrijven etc.

   

  Over wat voor interventies gaat het?

  De calculator is geïnspireerd op interventies gericht op werk voor multi-problem cliënten die recent in Nederland zijn uitgevoerd. Het gaat om interventies gericht op werk voor mensen die problemen op verschillende leefgebieden tegelijk hebben. Het kenmerk van deze interventies is dat ze op deze verschillende leefgebieden tegelijk gericht zijn. De calculator gaat ervan uit dat de gemeente in samenwerking met de ketenpartners een interventie toepast die op allerlei leefgebieden tegelijk ingrijpt.

   

  Berekening van de effecten van interventies

  De gemiddelde effecten van een dergelijke interventie zijn per doelgroep op basis van de wetenschappelijke literatuur vastgesteld. Voor sommige leefgebieden is geen informatie over de effecten uit de wetenschappelijke literatuur beschikbaar. Voor deze leefgebieden kunt u zelf een inschatting geven van de effecten die u in uw gemeente verwacht. Deze wordt in de calculator opgenomen, in aanvulling op de gegevens die uit de wetenschappelijke literatuur beschikbaar zijn. De kosten per deelnemer kunt u ook zelf inschatten en invullen.

   

  Berekening van de baten van interventies
  Op basis van de wetenschappelijke literatuur waarin interventies zijn geëvalueerd, zijn de effecten van interventies vastgesteld. We hebben met twee soorten effecten gewerkt:

   

  1. Gewone procentuele effecten en transitiekansen
  2. ‘gewone’ procentuele effecten. Bijvoorbeeld: als gevolg van een interventie neemt het gebruik van GGZ door langdurig werklozen met zoveel procent af.

   

  1. ‘transitiekansen’: Bijvoorbeeld: als gevolg van een interventie neemt de kans voor een werkloze om van werkloosheid naar werk door te stromen met zoveel procent toe. Maar ook: als gevolg van de interventie neemt de kans dat hij na een tijdje weer werkloos wordt met zoveel procent af. Deze informatie hebben we ook verzameld voor transities tussen gevangenis en vrijheid voor ex-gedetineerden, voor transities tussen daklozenopvang en een eigen huis voor daklozen, en voor transities tussen schoolgaand en niet op school voor jongeren. Op basis van deze transitiekansen hebben we het aantal maanden berekend dat een cliënt gemiddeld naar 1, 2, 3, … 10 jaar in een bepaalde status (werkloos vs. werkend / gedetineerd vs. vrij / in opvang vs. op zichzelf wonend / op school vs. niet op school) zal doorbrengen. Het voordeel van deze methode is dat we rekening kunnen houden met het feit dat de effecten van een interventie na 10 jaar niet per se gelijk zijn aan de effecten na 1 jaar. De effecten van veel interventies nemen met de tijd af.

   

  Meer informatie over deze effecten en de literatuur die geraadpleegd is, vindt u onder ‘onderbouwing’.

   

  1. De effecten die we hebben gevonden zijn gekoppeld aan een bedrag. Bijvoorbeeld: een cliënt is als gevolg van een interventie na 1 jaar 1 maand minder lang werkloos, een maand uitkering kost 781 euro, dus de besparing per cliënt na 1 jaar is 781 euro. Of: een langdurig werkloze gebruikt voor 100 euro aan GGZ per jaar, het gebruik neemt als gevolg van de interventie met 10 procent af, dus de besparing is 10 euro per cliënt per jaar.
 • 2. Over de ontwikkelaars van de interventie calculator

   

  De interventie calculator is een initiatief vanuit het SZW om de terugkeer van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. In samenwerking met de partijen Berenshot, SEOR en MTN Communications is de interventie calculator tool ontwikkeld. Hieronder informatie over de ontwikkelaars van het programma:

   

  SZW

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

   

  Berenschot

  Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 450 medewerkers wereldwijd. Al bijna 75 jaar lang verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

  http://www.berenschot.nl/

   

  SEOR

  SEOR is een zelfstandig onderzoeksbureau dat opereert onder de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam als onderdeel van de Erasmus School of Economics. SEOR tracht met onderzoek en advies het inzicht in sociaal-economische vraagstukken te vergroten. Daarmee hoopt SEOR een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk verantwoord oplossen van sociaal-economische problemen.

  http://www.seor.nl/

   

  MTN Communications

  MTN communications is gespecialiseerd in corporate, b2b-, arbeidsmarkt-, en multimediale communicatie. Met haalbare en heldere doelstellingen en begrotingen vooraf worden strategie, creatie, grafische en audiovisuele activiteiten efficiënt gerealiseerd. De voortdurende actualisering van communicatiekennis en digitale technologieën biedt opdrachtgevers state of the art communicatie.

  http://www.mtncommunications.com/