Investeren in re-integratie van multi-problem clienten

 

De overheid heeft als belangrijke doelstelling om mensen met een grote maar geen onmogelijke afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Vaak gaat het om mensen met problemen op meerdere leefgebieden. Binnen deze leefgebieden worden door meerdere partijen interventies gepleegd. Om u inzicht te geven in het resultaat van interventies gericht op deze mensen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met Berenschot en SEOR de interventie calculator ontwikkeld. Deze tool geeft u inzicht in het resultaat van interventies, waarbij meerdere partijen betrokken zijn en die erop gericht zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug te leiden naar werk en naar de maatschappij. Het doel van de interventie calculator is het proces van samenwerking, nodig bij een integrale aanpak van een multiproblematiek, te bevorderen door inzichtelijk te maken welke baten de interventie oplevert voor welke partij. Daarmee kunnen de partners gezamenlijk werken aan een financiële onderbouwing voor een arbeidstoeleiding van mensen met meervoudige problemen.

 

De interventie calculator geeft u de mogelijkheid prognoses te maken voor een bepaalde termijn en voor een bepaald aantal cliënten uit een bepaalde doelgroep (zoals jongeren of dak- en thuislozen), zodat u kunt zien wat het effect c.q. wat de baten van (gezamenlijke) interventies gericht op deze doelgroepen zijn. De prognoses zijn indicatief en kunnen worden gebruikt om het gesprek aan te gaan met partners waarmee wordt samengewerkt om afspraken te maken over gezamenlijke investeringen en de wijze waarop verdien effecten benut kunnen worden.

 

De berekeningen zijn gebaseerd op bestaand empirisch onderzoek. Niet van alle mogelijke effecten waren onderzoeksgegevens beschikbaar. Dit kan leiden tot een onderschatting van de baten. Soms weet u uit ervaring dat een interventie wel resultaat geeft voor een bepaalde categorie. In dat geval kunt u een aanvullende berekening maken en eigen waardes invullen. De komende jaren wordt het instrument verder ontwikkeld op basis van dan bekende wetenschappelijke inzichten.

 

U kunt per doelgroep, op basis van een bepaald aantal cliënten en een bepaalde periode, de volgende berekeningen maken:

  1. Prognose van een maximaal of reëel scenario voor te realiseren baten (per categorie) van een interventie
  2. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel u met gezamenlijke interventies maximaal of reëel bespaart voor dak- en thuislozen op de categorie uitkeringen en diverse categorieën baten gerelateerd aan zorg.
  3. Prognose van kosten/baten totaal
  4. Hiermee kunt u berekenen wat de totale kosten, de totale bruto baten (d.w.z. voor alle categorieën samen) en de totale netto baten zijn (d.w.z. na aftrek van de kosten van de interventie). U kunt de kosten van de interventie zelf aangeven. Bovendien toont de interventie calculator welke partijen baat hebben bij de interventies.
  5. Break-even berekening(moment waarop kosten worden terugverdiend)
  6. Na selectie van een periode van 10 jaar en kosten/baten totaal is het mogelijk om te zien in welk jaar de investering in de interventie terugverdiend is.

 

De casus Exit Feijenoord illustreert goed hoe u de functies van de interventie calculator kunt gebruiken en interpreteren.

Klik hier voor de PDF Download

 

Aanvullend vindt u in de menu-knoppen een schat aan aanvullende informatie.

De userguide laat zien wat de mogelijkheden van de interventie calculator zijn. In de onderbouwing ziet u per doelgroep hoe de berekeningen tot stand komen. De knop voorbeeld interventies geeft concrete voorbeelden over interventies per doelgroep. De help-knop geeft een begrippenlijst en antwoord op FAQ’s. En de i-knop geeft achtergrond informatie over de interventie calculator. Met de feedback-knop kunt u de ontwikkelaars van deze site vragen stellen en suggesties doen.

 

Wij wensen u veel plezier met het gebruik en de resultaten.